Inloggad som ombud. Logga ut?

Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Var och en ska kunna vända sig till oss som försäkringsbolag för att få en försäkring. Med det följer också ett stort ansvar för oss som bolag. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter.  Vi använder även information om dig för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra tjänster och service. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Vi vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas och för att du ska få en så bra insyn som möjligt har vi sammanställt informationen i en integritetspolicy. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy. Den förklarar bland annat:

 • Hur vi samlar in personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
 • Hur vi använder informationen som vi samlar in
 • Hur länge vi lagrar information om dig
 • Hur du kontaktar oss
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter
 • Ändringar av Integritetspolicyn

Din personliga integritet är viktig för oss

Vi har försökt att utforma denna information så enkelt som möjligt men i fall du är obekant med vissa av begreppen som används kan du börja med att läsa mer under nyckelbegrepp.

 • Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan röra sig om automatisk prissättning som grundas på den information som behandlas eller automatisk utbetalning av skadeersättning baserad på den information som tillhandahållits. Vi informerar dig innan helt automatiserade beslut tillämpas om dessa påverkar dig i betydande grad.

  Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

  Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

  Profilering: När personuppgifter används för att bedöma personliga egenskaper, analysera eller göra förutsägelser i olika avseenden.

  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

  Känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter): Detta är kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

 • Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på vår relation med dig och ditt engagemang hos oss. Exempelvis beroende på om du är kund hos oss, det vill säga om du omfattas av någon av våra försäkringar, om du använder Mina Sidor eller någon av våra mobilapplikationer, eller om du inte är kund hos oss och vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av att du exempelvis riktar anspråk mot någon som har ansvarsförsäkring hos oss, om vi vill marknadsföra våra tjänster gentemot dig, om du är i kontakt med oss eller i övrigt interagerar med oss.

  Uppgifterna som vi samlar in till oss kan delas in i följande kategorier:

  Allmän person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Denna information samlas in för att för att identifiera dig och för att kommunicera med dig. Vi kontrollerar även om du har skyddad identitet för att kunna kommunicera med dig på ett säkert sätt.

  Betalningsinformation – om du är försäkringstagare, om du betalar en försäkring eller om vi betalar ersättning kan vi, beroende på försäkringstyp och valt betalningsmedel, inhämta uppgifter om autogiro, kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod/CVC-kod), fakturainformation och bankkontonummer.

  Officiell information från myndigheter och andra externa källor – beroende på ditt engagemang hos oss kan vi inhämta uppgifter om fordon som du äger, din folkbokföringsadress, körkortsuppgifter om du har barn eller om du har husdjur från offentliga källor. För att komplettera och hålla informationen aktuell inhämtar vi kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

  För att följa tillämplig lagstiftning – i vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter för att leva upp till kraven i tillämplig lagstiftning som lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen.

  Marknadsföringspreferenser- Om du exempelvis har frånsagt dig direktmarknadsföring.

  Specifik information avseende försäkring och skada –för att ingå och administrera försäkringsavtal kan nödvändig försäkrings- och skadeinformation samlas in. Informationen varierar beroende på försäkring, skadetyp och omständigheter kring skadehändelsen och kan bestå av följande kategorier av uppgifter:

  • Tidigare och aktuell hälsostatus och hälsotillstånd, information om tidigare skador och funktionsnedsättningar, genomförda och planerade medicinska behandlingar och undersökningar, levnadsvanor (exempelvis tobak) graviditet, receptförskrivningar.
  • Uppgifter om fastighet såsom fastighetsbeteckning, typ av byggnad, storlek, om vatten är indraget, taxeringsuppgifter, skick, ålder, boende och eventuella hyresgäster, larm och låsskydd.
  • Uppgifter rörande fordon, registreringsnummer, fordonstyp och egenskaper (bl.a. effekt, drivmedel, färg) fordonshistorik (såsom ägarskap, körsträcka och besiktningsuppgifter).
  • Om du har tecknat försäkring vars försäkringspremie påverkas av körbeteende eller dina motionsvanor inhämtar vi uppgifter kopplat till ditt körbeteende (hastighet, G-krafter etc.) och uppgifter rörande antal steg i syfte att beräkna försäkringspremie. Observera att antal steg eller körbeteende aldrig används vid skadereglering. Dessa försäkringar är Moderna Smart, Moderna Smart hälsa, Moderna Smart Flex, Moderna Smart MC och Enerfy.
  • Uppgift om eventuellt medlemskap i fackliga organisationer om din försäkring (innehåll, omfattning och pris) är beroende av facklig tillhörighet.
  • Information om rättsliga förfaranden i relation till dig till följd av en brottslig gärning, exempelvis om du blir utsatt för ett överfall. Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra försäkringsbedrägerier och utreda oklara försäkringsfall.
  • Skadehistorik hos oss och som finns registrerad i ett för försäkringsbranschen gemensamt skaderegister (GSR).
  • Övriga uppgifter som är nödvändiga för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring och övrig försäkringsadministration, samt uppgifter som inhämtas i samband med skadereglering. Vilka uppgifterna som efterfrågas beror på vilken försäkring som tecknas, vilken typ av skada som har inträffat samt övriga omständigheter rörande skadan. Uppgifterna kan exempelvis bestå av betalkortsuppgifter för verifiering av försäkring, vilket yrke du har, anställning, arbetsgivare, reseuppgifter (biljett, datum, resmål etc.) uppgift om yrke, medborgarskap, ekonomiska förhållanden, värde på tillhörigheter, information publicerad i sociala media, servicedatum för fordon, kvitto på inköpt vara. etc.

  Information som sedan tidigare finns hos oss – faktureringsinformation, e-postadress, befintliga försäkringar, pågående- och avslutade skadeärenden samt angivna preferenser till exempel om du önskar digital kommunikation framför brev etc. Om det är nödvändigt för tecknandet eller administration av försäkring kan vi kontrollera hälsodeklarationer, medicinska journaler och frågeformulär rörande hälsotillstånd. Vi kontrollerar även om det finns angivet en markering om att försäkring endast kan tecknas genom att kontakta vår kundtjänst.

 • Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt såsom när du beräknar pris på en försäkring på vår webbplats, när du tecknar eller ändrar en försäkring eller om du kontaktar oss med frågor om en försäkring. Du lämnar även personuppgifter när du anmäler en skada och under den efterföljande skadehanteringen, och när du är i kontakt med oss oavsett om kontakten sker med e-post, telefon, chatt, brevledes, sociala medier eller när du använder Mina Sidor eller någon annan av våra tjänster. Vi beskriver närmare hur det går till nedan.

  Information som du lämnar direkt till oss – när du är i kontakt med oss via våra kommunikationskanaler (såsom e-post, chatt, telefon och brev), när du lämnar uppgifter på någon av våra webbplatser (exempelvis om du fyller i ett formulär), när du visar intresse för köp av försäkring, köper försäkring eller anmäler en skada. Vi kan komma att spela in samtal med dig (telefon och vid fysiska möten).

  Information som du lämnar när du använder våra tjänster, Mina Sidor och webbplatser – vi använder nätidentifierare (kakor) när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Dessa är viktiga för att ge dig relevant information samt att förbättra din användarupplevelse och användning av våra tjänster. Informationen inkluderar svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, din geografiska placering såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig. Läs mer om vår användning av nätidentifierare här:  länk till cookiepolicy

  Information som du lämnar genom mätning av körbeteende eller stegräknare – om du har tecknat försäkring vars försäkringspremie påverkas av körbeteende eller dina motionsvanor inhämtar vi dessa uppgifter via en applikation som du har installerat och aktiverat på din mobiltelefon i vissa fall även kombinerat med en OBD-II-läsare som du har installerat i ditt fordon. Dessa försäkringar är Moderna Smart, Moderna Smart hälsa, Moderna Smart Flex, Moderna Smart MC och Enerfy.

  Information som lämnas av en gruppföreträdare – om du ingår i en grupp (sammanslutning, förening eller annan gruppering) vars företrädare har tecknat försäkring hos oss, kan dina personuppgifter lämnas till oss av den organisation som har ingått gruppförsäkringsavtalet med oss.

  Information som lämnas från samarbetspartner, andra försäkringsbolag, din arbetsgivare, sjukvårdsinrättningar, myndigheter och andra bolag som ingår i samma koncern som Moderna Försäkringar – för att inhämta, komplettera och hålla dina personuppgifter aktuella inhämtar vi information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor, din arbetsgivare och myndigheter.  

  Uppgifter om andra – vi kan behandla uppgifter om medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare, panthavare, skadevållare, skadelidande etc. i den mån det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig, eller om det rör uppgifter som vi i övrigt har rätt eller skyldighet att behandla. Om en annan person använder dina personuppgifter för att teckna en försäkring eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig. När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer känner till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

 • Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket vi sparar dem vilket inkluderar sådan tidsfrist som följer av gällande rätt, exempelvis preskriptionstid.

  För att interagera med dig – vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig, kommunicera med dig och ge dig relevant information oavsett kanal.

  För försäljning och administration av försäkring – vi behandlar personuppgifter för att ingå försäkringsavtal med dig och för efterföljande försäkringsadministration (såsom förnyelse, ändring och uppsägning). För detta ändamål behöver vi identifiera ditt behov av försäkring (relevanta försäkringar, lämpligt försäkringsbelopp och omfattning), vi behöver även beräkna din försäkringsrisk (försäkringens pris i förhållande till försäkrad risk) och kontrollera om du har rätt att teckna viss försäkring.  

  För hantering av skador och anspråk – vi behandlar personuppgifter för att kunna reglera skador och för att fastställa göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

  För marknadsföring av produkter och tjänster – vi behandlar personuppgifter som hjälper oss att presentera information och erbjuda försäkringar som vi tror är relevanta för dig. På motsvarande sätt strävar vi efter att undvika att skicka eller visa information som vi inte tror att du är intresserad av.

  Skyldigheter enligt lag – vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt, exempelvis för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering. Vi är också skyldiga att lämna information när myndigheter begär uppgifterna som en del i sin myndighetsutövning.

  Statistiskt underlag – vi behandlar personuppgifter för att beräkna försäkringsrisker och förbättra prissättningen av våra försäkringar.

  Utredning – vi behandlar personuppgifter för att utreda, avslöja och förebygga bedrägerier.

  Återförsäkring – i enstaka fall kan vi behandla personuppgifter för att teckna återförsäkring och göra anspråk på sådant skydd.

  Tillhandahållande av tjänster från andra – Vi behandlar personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till våra försäkringar.

  Kvalitetsändamål – vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser som exempelvis undersökningar av kundnöjdhet. Vi kan komma att spela in telefonsamtal mellan dig och våra medarbetare för kvalitetsändamål.

 • Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

  Vi har ditt samtycke;

  Exempel: Automatisk skadereglering som inbegriper hälsouppgifter
  Du ger oss tillåtelse att automatiskt behandla dina personuppgifter för att ta ställning till en ansökan om försäkringsskydd. Vänligen notera att när den legala grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan samtycke återtagits. För det fall du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig, vilket kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.

  Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;

  Exempel: För att ingå försäkringsavtal 
  Vi kan behandla nödvändig information som rör försäkringsavtalet, däribland information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt nödvändiga uppgifter för att fastställa rätten till försäkringsersättning.

  Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

  Exempel: För att behandla hälsouppgifter vid skadereglering

  Vi kan behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa din rätt att teckna viss försäkring eller din rätt till visst försäkringsskydd.

  Det ligger i vårt eller en tredje parts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter;

  Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig

  Denna rättsliga grund tillämpas för att anpassa våra erbjudanden och kommunikation med dig, för direktmarknadsföring, för att förhindra bedrägerier, för samarbete med samarbetsparters och för utveckling av våra IT-system.

  Det är nödvändigt för att skydda dina eller andra individers vitala intressen;

  Exempel: I en nödsituation

  Vi kan lämna information till en sjukvårdsinrättning vid akuta medicinska tillstånd utomlands.

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet

  Exempel: Lämna information till myndigheter

  Vi är exempelvis skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall och vi är skyldiga att förhindra penningtvätt.

 • Marknadsföring och profilering – i vår marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får onödig information. För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att anpassa vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser genom exempelvis sociala media), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du genomför köp med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

  Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

  Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon.

  Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Mina Sidor genom att använda den länk för avregistrering som finns erbjudanden vi skickar till dig via e-post, sociala media eller SMS eller genom att kontakta oss (kontaktuppgifter finns längre ner i denna Integritetspolicy)

  Premiesättning och rabattering – vid försäljning används automatiserade beslut i form av automatisk premieberäkning. I vissa av våra försäkringar där premien påverkas av antingen ditt körbeteende eller antal steg som du går under en viss tidsperiod används automatiska beslut. Besluten grundas på den information som du har lämnat till oss (antingen direkt eller indirekt). Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

  Skadereglering – Vi använder automatiserade beslut som del i vår skadereglering via våra onlinetjänster. Besluten baseras på den information som tillhandahålls och bedöms sedan i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren. Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

 • Vi överför personuppgifter till andra parter endast när det finns en rättslig grund för sådan överföring, exempelvis om du har samtyckt till det.  

  Beroende på vilka personuppgifter som behandlas och ditt engagemang hos oss kan vi dela dina personuppgifter med nedanstående kategorier av mottagare:

  Försäkringsförmedlare – personuppgifterna delas i den utsträckning det följer av försäkringsförmedlarens uppdrag från dig, om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring.

  Gruppföreträdare – vid gruppförsäkring kan personuppgifter delas i enlighet med gruppförsäkringsavtalet.

  Vårdgivare - vi kan komma att dela dina uppgifter med dina vårdgivare

  Samarbetspartners inom reparation och skadebesiktning(exempelvis verkstäder, veterinärskliniker och besiktningsmän) – personuppgifter kan komma att delas om det är nödvändigt för skadehanteringen.

  Trafikförsäkringsföreningen – vi är förpliktigade enligt lag att meddela Trafikförsäkringsföreningen om tecknade trafikförsäkringar samt trafikskador.

  Andra försäkringsbolag – personuppgifter kan komma att delas till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för regresser och återförsäkringsskydd.

  Bolag inom samma koncern som Moderna Försäkringar - Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom den koncern som vi tillhör.

  Myndigheter och nämnder– vi delar personuppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att göra det eller för att tillvarata våra intressen.

  GSR – Moderna Försäkringar använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Moderna Försäkringar får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.   

  Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

  Larmtjänst AB – i syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall kan uppgifter komma att lämnas för behandling till Larmtjänst AB (Larmtjänst). Uppgifterna gäller stöldanmält samt eftersökt gods och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. För närmare information om Larmtjänst och behandling av personuppgifter se www.larmtjanst.se.

  Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm
  www.larmtjanst.se.

  Övriga samarbetspartners och tjänsteleverantörer – vi kan komma att dela dina personuppgifter för att erbjuda dig ytterligare tjänster eller exempelvis om vi anlitar advokat för att tillvarata våra intressen.

 • Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men på grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EES.

  Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.

 • Vi vill hantera dina personuppgifter på ett öppet sätt i förhållande till dig. Genom att logga in på Mina Sidor kan du få tillgång till en del av dina uppgifter.

  Om du vill få ytterligare information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Genom att kontakta oss har du även har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

  Observera att vi kommer säkerställa din identitet innan vi lämnar information. 

  Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig kan du begära att få dina personuppgifter rättade. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering, men vi vill uppmärksamma dig på att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt.

  Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till dig eller till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

  Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

  Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Mina Sidor genom att använda den länk för avregistrering som finns i de erbjudanden som vi skickar till dig via e-post eller SMS, sociala medier eller genom att kontakta oss.

  Kontakta oss genom:

  Adress: Moderna Försäkringar, Personuppgiftsombudet, Box 7830, 103 98 Stockholm

  E-post: dataskydd@modernaforsakringar.se

 • För behandlingen av dina personuppgifter är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (org. nr 516403-8662), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

 • Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn revideras löpande vi och ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta genom våra onlinetjänster inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Integritetspolicyn.

  Senast uppdaterad: maj 2018